• POSTANOWIENIA OGÓLNE

  § 1

  1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w projekcie „Klub Ambasadorki Vis Plantis”.
  2. Zgłoszenia do klubu można składać od 5.11.2018 aż do odwołania, za pośrednictwem strony internetowej www.visplantis.pl/klub-ambasadorki/.
  3. Organizatorem Klubu i Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Projektu jest firma Elfa Pharm Polska Sp. z o.o. sp. k., z siedzibą przy ul. Krakowskiej 87a, 32-050 Skawina.
  4. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników będą przetwarzane przez firmę Elfa Pharm Polska Sp. z o.o. sp. k., z siedzibą przy ul. Krakowskiej 87a, 32-050 w Skawinie w celu realizacji postanowień Klubu Ambasadorki lub gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi Uczestnikowi otrzymanie produktów do testowania.
  5. Elfa Pharm Polska Sp. z o.o. sp. k. stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności zabezpiecza je przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  6. Uczestnikami Klubu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu, z Organizatorem oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.
 • REJESTRACJA

  § 2

  1. W Projekcie mogą brać udział osoby fizyczne, powyżej 18. roku życia mające miejsce stałego zamieszkania lub pobytu w Polsce oraz pełną zdolność do czynności prawnych („Uczestnik”). Projekt przeznaczony jest dla osób prowadzących profil na Instagramie (z minimalną liczbą obserwujących 2 tys. osób), których tematyka dotyczy szeroko pojętej tematyki urodowej.
  2. Do udziału w Projekcie konieczne jest Zgłoszenie Uczestnika, polegające na wypełnieniu formularza dostępnego pod adresem: www.visplantis.pl/klub-ambasadorki/ i wyrażeniu przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa powyżej zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) dla celów marketingowych oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  3. Obowiązkiem Uczestnika jest podanie następujących informacji: imię, adres profilu na Instagramie oraz adresu e-mail. Dodatkowo Uczestnik może podać datę urodzenia, adres bloga, profilu na Youtube oraz Facebooku.
  4. Spośród zgłoszonych Uczestników Organizator wybierze osoby, które dołączą do Klubu Ambasadorki i będą miały możliwość brania udziału w testowaniu produktów. Pod uwagę będą brane wyłącznie konta posiadające w pełni wypełnione kwestionariusze, zgodnie z poleceniami zawartymi w Serwisie.
  5. Uczestnik może zażądać od Organizatora Projektu zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu należy wysłać do Organizatora wiadomość e-mail na adres biuro@visplantis.pl, tytułując ją odpowiednio “Zmień dane” i „Usuń dane”. W celu potwierdzenia swojej decyzji należy podać swoje imię i adres profilu na Instagramie w treści wiadomości. Organizatorzy zobowiązują się zmienić lub usunąć dane Uczestnika w ciągu 7 dni roboczych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Klubie.
  6. W wypadku zmiany decyzji Uczestnika i chęci ponownego udziału w Projekcie będzie wymagana ponowna rejestracja zgodnie z § 2.
  7. Rejestracja Uczestnika jest równoznaczna z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem i jego zaakceptowaniem.
 • UCZESTNICTWO W KLUBIE

  § 3

  1. Rejestracja w projekcie nie jest jednoznaczna z przyznaniem tytułu ambasadorki. Osoby zakwalifikowane do klubu otrzymają informację osobnym mailem.
  2. Każdy Ambasador otrzyma od Organizatora prezent powitalny, czyli kosmetyk do przetestowania na start.
  3. Organizator zobowiązuje się do wysyłki produktu/produktów do testowania co najmniej raz na 3 miesiące.
  4. Organizator udostępnia Ambasadorom produkty na czas nieokreślony.
  5. Produkt/produkty zostaną przesłane na koszt Organizatora na adres podany przez Ambasadora.
  6. Organizator ma prawo żądać zwrotu kosztów produktów i przesyłki w przypadku nie wywiązania się członka Klubu z jego obowiązków (patrz § 4 ust. 3).
  7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz za nieprawidłowe podanie informacji, uniemożliwiających przesłanie produktu Ambasadorowi. Produkty nie będą wysyłane ponownie w razie ich niedostarczenia wynikających z błędów w przesyłanych danych lub nieodebrania przesyłki.
  8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przesyłek przez firmę kurierską lub Pocztę Polską.
 • OBOWIĄZKI CZŁONKA KLUBU AMBASADORKI

  § 4

  1. Ambasador zobowiązany jest do wypełnienia i odesłania formularza, dotyczącego danych osobowych i adresu do wysyłki produktów, załączonego w mailu informującego go o zakwalifikowaniu do Klubu.
  2. Ambasador, który otrzymał produkt, zobowiązany jest do wystawienia zdjęcia i opinii na swój profilu na Instagramie w ciągu 30 dni od daty otrzymania produktu do testów i oznaczenia ich hashtagiem #visplantis oraz znacznikiem @visplantispolska.
  3. Brak zdjęcia i opinii na temat testowanego produktu we wskazanym terminie skutkuje obarczeniem Ambasadora kosztami produktu oraz przesyłki.
  4. Wykonanie zdjęcie i opinia wystawiona przez Ambasadora testującego produkt są równoznaczne z przekazaniem Organizatorowi praw do nich oraz do ich ujawniania (np. w Serwisie Organizatora).
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikowania opinii Ambasadorek testujących produkt, bez znacznych ingerencji w sens wypowiedzi, a także publikowanie, w przypadku ich dużej ilości, tylko niektórych z nich.
  6. W przypadku otrzymania uszkodzonego i/lub niekompletnego produktu, należy niezwłocznie to zgłosić. W tym celu należy napisać wiadomość e-mail na adres biuro@visplantis.pl , tytułując ją „Problem”. W treści wiadomości należy zawrzeć opis usterki.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  § 5

  1. Organizator może wykluczyć Ambasadora z udziału w Projekcie w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego regulaminu, w szczególności: używania wulgaryzmów, obrażania osób trzecich, posługiwania się przez jednego Ambasadora kilkoma adresami e-mail oraz nie stosowania się do zasad fair play.
  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne skutkujące problemami z przesyłaniem kwestionariuszy.
  3. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.visplantis.pl/regulamin/
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. O każdej zmianie regulaminu Organizator powiadomi członków Klubu.

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego